english | slovensky | mapa stránky
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
NAVIGÁCIA: Home Veda Vedecké projekty a granty Zahraničné
Get the Flash Player to see this player.
Spiritualita
Get the Flash Player to see this player.
Študenti
Get the Flash Player to see this player.
Hodnoty KU
Get the Flash Player to see this player.
Pedagogická fakulta
Get the Flash Player to see this player.
Katedra informatiky
Get the Flash Player to see this player.

Zahraničné projekty PF KU

Zadajte ľubovoľné slovo (napr. číslo projektu, rok projektu, meno hlavného riešiteľa a pod.) s diakritikou (na veľkosti písmen nezáleží), ktoré chcete vyhľadať v zahraničných projektoch riešených na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzite v Ružomberku od roku 2000.
Názov projektuMusic Education Network (meNet)
Podporujúca inštitúcia1-AT-COMENIUS
Názov programu/Identifikačné číslo230217-CP-1-2006
Trvanie2007-2009
Hlavný riešiteľKrušinská Martina, PaedDr. PhD.
SpoluriešiteliaFranz Nierman, prof. Mag. Isolde Malmberg
Spoluriešiteľská inštitúciaInstitut für Musikpädagogik an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, Austria
Riešiteľská fakultaPedagogická fakulta
Anotácia / Cieľ projektuMeNet projekt je zameraný na vyučovanie a učenie hudby na základných a stredných školách v rámci všeobecného vzdelávania. Vyučovanie hudby ako súčasť všeobecného vzdelávania je veľmi dôležité, a to predovšetkým z týchto dôvodov: 1) vďaka dlhému historickému vývoju a vďaka svojej rozmanitosti, hudba je neodneliteľnou súčasťou Európskeho kultúrneho dedičstva. 2) Veľký dôraz sa kladie na hudbu ako výnimočnú formu non-verbálnej komunikácie, a taktiež efektívny prostriedok interkulturálnej komunikácie. 3) Hudba napomáha rozvoju tvorivosti, ako jednej zo zákldných zručností. To môže mať pozitívne účinky na učenie sa vo všeobecnosti a na schopnosti a správanie žiakov. (www.meNet.info)
Suma 1. rok riešeniax
Suma 2. rok riešeniax
Suma 3. rok riešeniax
Suma spolux
 

↑hore↑

 
Názov projektuInnovation de l´enseignement des mathématiques utilisant de nouveaux approches en didactiques des mathématiques - INOVMAT / Inovácia vyučovania matematiky s využitím nových trendov v didaktike matematiky – INOVMAT
Podporujúca inštitúciaEEIG-BRUXELLES
Názov programu/Identifikačné čísloEEIG-EU/P-Kr/09.01/07
Trvanie2007-2009
Hlavný riešiteľGunčaga, Ján, PaedDr., PhD.
SpoluriešiteliaRNDr. Tkačik Štefan, PhD., Doc. RNDr. Roman Frič, DrSc., RNDr. Zdenko Takáč, PhD., Mgr. Mária Lalinská Mgr. Ivona Smiešková PaedDr. Marcela Florková PaedDr. Ján Gera
Spoluriešiteľská inštitúciaAkademia Świętokrzyska, Instytut Matematyki, Kielce - Pologne
Riešiteľská fakultaPedagogická fakulta
Anotácia / Cieľ projektuCieľom projektu je navrhnúť inovatívny prístup vo vyučovaní vybraných tematických celkov stredoškolskej matematiky (najmä matematickej analýzy) s využitím IKT technológií (napríklad aplety, e-learning, matematický software). Chceme využiť aj najnovšie poznatky z didaktiky matematiky (napríklad konštruktivizmus, APOS teória). Tieto prístupy chceme uplatniť aj v príprave budúcich stredoškolských učiteľov matematiky.
Suma 1. rok riešenia2.000 USD
Suma 2. rok riešenia900 USD
Suma 3. rok riešeniax
Suma spolu2.900 USD
 

↑hore↑

 
Názov projektuImplementácia a prenos výsledkov výskumu slovenskej sakrálnej hudby do umeleckej činnosti v akademickom prostredí
Podporujúca inštitúciaERDF
Názov programu/Identifikačné číslo26220220040
Trvanie2009-2011
Hlavný riešiteľZuzana ZAHRADNÍKOVÁ, PaedDr. Mgr. art, PhD.
Spoluriešitelia
Spoluriešiteľská inštitúcia
Riešiteľská fakultaPedagogická fakulta
Anotácia / Cieľ projektuZachovanie a zveľadenie slovenského hudobného dedičstva a sprístupnenie historických hudobných artefaktov odbornej i širokej verejnosti. Projekt nadväzuje na zámer podpory riadenia práv duševného vlastníctva vo výskumných organizáciách. Pomocou výskumu artefaktov slovenskej sakrálnej hudby bude možné objaviť doteraz neznáme alebo opomínané národné kultúrne dedičstvo. Výsledky výskumu budú oživené a prenesené do praxe prostredníctvom umeleckých aktivít.
Suma 1. rok riešenia11414,00
Suma 2. rok riešenia162450,00
Suma 3. rok riešenia86450,00
Suma spolu 260314,00
 

↑hore↑

 
Názov projektu" Wykorzystanie działań literacko-dramatycznych w zajęciach wolnoczasowych uczniów na I etapie edukacyjnym szkoły podstawowej. "
Podporujúca inštitúciaFUNDACJA KRAKOWSKIEJ SZKOLY WYSZEJ imienia Andreja Frycza Modrzewskiego
Názov programu/Identifikačné čísloSEdOiB-Krk/GB-10/07
Trvanie2007-2009
Hlavný riešiteľVargová Mária, PaedDr. PhD.
Spoluriešiteliaprof. Krystyna Chalas, doc. PhDr. Tomáš Jablonský, PhD., doc. PhDr. Gabriela Gotthardová CSc., Doc. PaedDr. Alojz Kostelanský, PhD.., prof. Slawomír Mazur, doc. PhDr. Peter Baláž, CSc.
Spoluriešiteľská inštitúciaKRAKOWSKA SZKOŁA WYŻSZA imienia Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Krokow, Poľsko
Riešiteľská fakultaPedagogická fakulta
Anotácia / Cieľ projektuTéma voľnočasových aktivít je v súčasnosti veľmi aktuálna. Žiaci na I. edukačnom stupni základnej školy potrebujú správne využiť svoj voľný čas. Počas literárno-dramatických činnosti/aktivít žiaci rozširujú slovnú zásobu, prekonávajú strach a stavajú sa viac istými. Hlavnou koncepciou projektu je zistenie úrovne literárno-dramatického činnosti u žiakov na I. edukačnom stupni základnej školy a následne rozvíjať ju vhodnými tvorivými metódami.
Suma 1. rok riešenia - PLN
Suma 2. rok riešenia - PLN
Suma 3. rok riešenia 428 PLN
Suma spolu 428 PLN
 

↑hore↑

 
Názov projektuArgumenty za małżeństwem dzisiaj.
Podporujúca inštitúciaFUNDACJA KRAKOWSKIEJ SZKOLY WYSZEJ imienia Andreja Frycza Modrzewskiego
Názov programu/Identifikačné čísloSEdOiB-Krk/GB-09/07
Trvanie2007-2009
Hlavný riešiteľKošč Stanislav, doc. PhDr. ThDr. PhD.
SpoluriešiteliaPhDr. Soňa Dvorská, PhDr. Irena Kamanová, Ing. Róbert Bílek, PhDr. Ing. Pavol Pukaj, Mgt. Peter Lysý, prof. Stanislaw Grygiel, prof. Zbigniew Marek
Spoluriešiteľská inštitúciaPontificia Universita Lateranense Citta del Vaticano, Wyzsza Szkola Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum"
Riešiteľská fakultaPedagogická fakulta
Anotácia / Cieľ projektuV súčasnej dobe môžeme konštatovať manželskú krízu. Prejavuje sa to v menšom záujme o manželstvo, a taktiež v dosť slabej stabilite manželstiev. V projekte sme analyzovali príčiny tohto stavu cez reflexiu nad základnými vlastnosťami manželstva ako inštitúcie, cez bádanie motívov, ktoré vedú snúbencov k uzavretiu manželstva, ako aj cez poukázanie na potrebu prehodnotenia definície manželstva, ktorá vyžaduje nielen dobro tejto inštitúcie, ale zároveň dobro spoločnosti, v ktorej manželstvo zohráva veľmi dôležitú úlohu.
Suma 1. rok riešenia - PLN
Suma 2. rok riešenia - PLN
Suma 3. rok riešenia 228 PLN
Suma spolu 228 PLN
 

↑hore↑

 
Názov projektuDramatická výchova v študijných programoch na pedagogických fakultách na Slovensku a v Poľsku/ Kształcenie twórczości dramaturgicznej w programach nauczania na wydziałach pedagogiki na Słowacji i w Polsce
Podporujúca inštitúciaFUNDACJA KRAKOWSKIEJ SZKOLY WYSZEJ imienia Andreja Frycza Modrzewskiego
Názov programu/Identifikačné čísloSEdOiB-Krk/GB-07/07
Trvanie2007-2009
Hlavný riešiteľAkimjaková Beata, PaedDr.
SpoluriešiteliaPaedDr. Anna Skokanová, PhD. PhDr. PaedDr. Jozef Jurina, PhD. PaedDr. Jozef Zentko
Spoluriešiteľská inštitúciaKRAKOWSKA SZKOŁA WYŻSZA imienia Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Krokow, Poľsko
Riešiteľská fakultaPedagogická fakulta
Anotácia / Cieľ projektuDramatická výchova je neoddeliteľnou súčasťou prípravy budúcich pedagógov pre deti predškolského veku, ako aj mladšieho školského veku. Úlohou projektu je analyzovať súčasné zastúpenie dramatickej výchovy v študijných programoch pedagogických fakúlt na Slovensku a v Poľsku, ktoré poskytujú odbornú prípravu v danej oblasti.
Suma 1. rok riešenia 1 100 PLN
Suma 2. rok riešenia 4 500 PLN
Suma 3. rok riešenia - PLN
Suma spolu 5 600 PLN
 

↑hore↑

 
Názov projektuKomparácia starostlivosti Cirkví o jednotlivcov s mentálnym postihnutím na Slovensku a v Poľsku/ Porównanie opieki Kościoła nad osobami z upośledzeniem umysłowym na Słowacji i w Polsce
Podporujúca inštitúciaFUNDACJA KRAKOWSKIEJ SZKOLY WYSZEJ imienia Andreja Frycza Modrzewskiego
Názov programu/Identifikačné čísloSEdOiB-Krk/GB-04/07
Trvanie2007-2009
Hlavný riešiteľTisovičová, Antónia, doc. PhDr. PhD., m.prof.KU
Spoluriešitelia"PaedDr. Helena Orieščiková, PhD. PhDr. Helena Kadučáková, PhD. PhDr. PaedDr. Jozef Jurina, PhD. Mgr. Tereza Nowaková"
Spoluriešiteľská inštitúciaAkademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego, Kielce, Poľsko
Riešiteľská fakultaPedagogická fakulta
Anotácia / Cieľ projektuZákladnou ideou projektu je porovnanie starostlivosti Cirkví o jednotlivcov s mentálnym postihnutím na území Slovenska a Poľska v historickom kontexte
Suma 1. rok riešenia 2 000 PLN
Suma 2. rok riešenia 800 PLN
Suma 3. rok riešenia - PLN
Suma spolu 2 800 PLN
 

↑hore↑

 
Názov projektuPríprava a používanie pracovných listov v školskej katechéze na 1. stupni ZŠ/ Przygotowanie i wykorzystywanie tzw. roboczych listów w katechezie szkolnej na I etapie edukacyjnym szkoły podstawowej
Podporujúca inštitúciaFUNDACJA KRAKOWSKIEJ SZKOLY WYSZEJ imienia Andreja Frycza Modrzewskiego
Názov programu/Identifikačné čísloSEdOiB-Krk/GB-12/07
Trvanie2007-2009
Hlavný riešiteľKostelanský Alojz, PaedDr. ThLic. PhD.
SpoluriešiteliaPaedDr. Mária Vargová, PhD.
Spoluriešiteľská inštitúciaAkademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego, Kielce, Poľsko
Riešiteľská fakultaPedagogická fakulta
Anotácia / Cieľ projektuCieľom projektu je pripraviť pracovné listy pre žiakov 1. stupňa základnej školy na hodiny náboženskej výchovy. V tejto súvislosti sa snažíme vhodne implementovať didaktické metódy, formy a prístupné prostriedky.
Suma 1. rok riešenia 2 500,00 PLN
Suma 2. rok riešenia - PLN
Suma 3. rok riešenia - PLN
Suma spolu 2 500,00 PLN
 

↑hore↑

 
Názov projektuRecepcja i tworzenie katolickiej nauki społecznej na Słowacji.
Podporujúca inštitúciaFUNDACJA KRAKOWSKIEJ SZKOLY WYSZEJ imienia Andreja Frycza Modrzewskiego
Názov programu/Identifikačné čísloSEdOiB-Krk/GB-08/07
Trvanie2007-2009
Hlavný riešiteľKošč Stanislav, doc. PhDr. ThDr. PhD.
SpoluriešiteliaPhDr. Soňa Dvorská, PhDr. Irena Kamanová, Ing. Róbert Bílek, PhDr. Ing. Pavol Budaj, Mgt. Peter Lysý, Dr. Hab. Jerzy Gocko
Spoluriešiteľská inštitúciaKatovicky Unywersytet Lubelski Jana Pawla II, Maynooth Pontifical University St. Patricś College
Riešiteľská fakultaPedagogická fakulta
Anotácia / Cieľ projektuHistória – magistra vitae. V duchu tejto múdrosti recepcia a aplikácia sociálnej náuky Cirkvi na Slovensku chce čerpať inšpiráciu zo svojej vlastnej histórie, predovšetkým preto, že bola význačná mimoriadnou citlivosťou na sociálnu problematiku mnohých pastierov Cirkvi, biskupov slovenských diecéz, ktorí podávali učenie najvyššieho Učiteľského úradu Cirkvi a aplikovali ho do konkrétnych slovenských podmienok, vďaka svojmu originálnemu kreatívnemu prístupu. Cieľom projektu bolo skúmať túto inšpiráciu a predložiť ju ako návod pre súčasnosť.
Suma 1. rok riešenia - PLN
Suma 2. rok riešenia - PLN
Suma 3. rok riešenia 228 PLN
Suma spolu 228 PLN
 

↑hore↑

 
Názov projektuWytwarzanie i wykorzystanie narzędzi na lekcjach religii na I etapie edukacyjnym szkoły podstawowej.
Podporujúca inštitúciaFUNDACJA KRAKOWSKIEJ SZKOLY WYSZEJ imienia Andreja Frycza Modrzewskiego
Názov programu/Identifikačné čísloSEdOiB-Krk/GB-11/07
Trvanie2007-2009
Hlavný riešiteľKostelanský Alojz, PaedDr. ThLic. PhD.
Spoluriešiteliaprof. Dr. Hab. Krystyna Chala, PhD., PaedDr. Mária Vargová, PhD., Doc. ThDr. Anton Adam, PhD., PaedDr. Zuzana Jurčová, PhD., PaedDr. Beáta Murínová, PaedDr. Jana Mastišová, Mgr. Mária Házyová, prof. Slawomir Mazur,
Spoluriešiteľská inštitúciaKRAKOWSKA SZKOŁA WYŻSZA imienia Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Krokow, Poľsko
Riešiteľská fakultaPedagogická fakulta
Anotácia / Cieľ projektuCieľom projektu je pripraviť didaktické pomôcky, ktoré môžu pomôcť v edukačnom/vzdelávacom procese náboženskej výchovy so zvláštnym/špeciálnym zameraním na výchovu dieťaťa mladšieho školského veku k modlitbe a k prijatiu sviatosti zmierenia a prvého svätého prijímania detí pri spolupráci s rodičmi. Zistiť efektívnosť činnosti učebných pomôcok pri spolupráci s učiteľmi náboženskej výchovy, ako aj s rodičmi detí v praxi.
Suma 1. rok riešenia - PLN
Suma 2. rok riešenia - PLN
Suma 3. rok riešenia 928 PLN
Suma spolu 928 PLN
 

↑hore↑

 
Názov projektuWłaściwości chemiczno-fizyczne hydrazyny N2H4 i możliwości obrony przed nią.
Podporujúca inštitúciaFUNDACJA KRAKOWSKIEJ SZKOLY WYSZEJ imienia Andreja Frycza Modrzewskiego
Názov programu/Identifikačné čísloSEdOiB-Krk/GB-01/07
Trvanie2007-2009
Hlavný riešiteľKurucz Ján, prof. Ing. PhD.
SpoluriešiteliaDoc. Ing. Pavol Glončák, PhD., Ing. Jaroslav Durdiak, PhD., Ing. Miroslav Suško, PhD.
Spoluriešiteľská inštitúcianie je
Riešiteľská fakultaPedagogická fakulta
Anotácia / Cieľ projektuHydrazín je anorganická látka dusíka s vodíkom. Je to bezfarebná kvapalina slabého amoniakálneho zápachu. Slabý amoniakálny zápach môže spôsobiť jeho zámenu s amoniakom. Táto chemikália je silno karcinogénna, najmä jeho výpary. V roku 2004 v Bruseli boli odhalené sudy s hydrazínom s výbušným zariadením a boli pripravené na iniciatívu. V minulosti neboli zaznamenané podobné prípady. Z tejto skutočnosti vyplýva potreba účinných metód ochrany dýchacích ciest v prípadoch skupín záchrannej služby v kontaminovanom prostredí. Keďže v súčasnosti metódy ochrany dýchacích ciest nie sú stanovené, cieľom projektu bol výskum v opísanej oblasti.
Suma 1. rok riešenia - PLN
Suma 2. rok riešenia - PLN
Suma 3. rok riešenia 228 PLN
Suma spolu 228 PLN
 

↑hore↑

 
Názov projektu" Procesual and system approach in management and their results for the performance of the enterprises in chosen regions "
Podporujúca inštitúciaWashington D.C. CORPORATION Incorporated under the Laws of the STATE OD OF DELAWARE
Názov programu/Identifikačné čísloWDSC/USA-07/03.09/1
Trvanie2007-2009
Hlavný riešiteľPastier Jozef, prof. PhDr. Ing. CSc.
Spoluriešiteliadoc. Ing. Ľudmila Lacová, PhD., Ing. Jana Janíčková, PhD., Ing. Róbert Bílek, Ing. Miroslav Špánik, Ing. Modlová Eva,
Spoluriešiteľská inštitúciaWyższa Szkoła Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Kętach, Kęty, Poľsko
Riešiteľská fakultaPedagogická fakulta
Anotácia / Cieľ projektuProjekt mal za cieľ na základe analýzy uplatňovania rozmanitých manažérských prístupov v riadení podnikov, skúmať účinky procesného a systémového prístupu na výkonnosť podnikov vo vybraných regiónoch.
Suma 1. rok riešenia - USD
Suma 2. rok riešenia - USD
Suma 3. rok riešenia 154 USD
Suma spolu 154 USD
 

↑hore↑

 
Názov projektu"New trends in multidimensional matrixes, fuzzy and quantum probability and logic, and their applications. "
Podporujúca inštitúciaWashington D.C. CORPORATION Incorporated under the Laws of the STATE OD OF DELAWARE
Názov programu/Identifikačné čísloWDSC/USA-07/01.09/01
Trvanie2007-2009
Hlavný riešiteľPapčo Martin, PaedDr. PhD.
Spoluriešiteliadoc. RNDr. Roman Frič, CSc., doc. RNDr. Marán Trenkler, CSc., RNDr. Zdenko Takáč, PhD., RNDr. Martin Bilich, PhD., prof. Anatolij Dvurecenskij, prof. Beloslav Riečan, dr. Stanislav Cader
Spoluriešiteľská inštitúciaMatematický ústav SAV, Fakulta prírodných vied UMB, Wyższa Szkoła Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Kętach, Kęty, Poľsko
Riešiteľská fakultaPedagogická fakulta
Anotácia / Cieľ projektuExistuje veľa situácií (random experiments), na ktoré sa klasický Kolmogorov model pravdepodobnosti nedá aplikovať. V rámci projektu sme predstavili vhodné pojmy na výstavbu všeobecnej pravdepodobnosti založenej na fuzzy a kvantovej logike spojené s novými trendami týkajúcich sa využívania multidimenzionálnych matíc a ich aplikácií. Ďalším cieľom projektu bolo predstaviť moderné tematické oblasti vo vyučovaní matematiky na univerzitnej úrovni a podporiť študentskú výskumnú činnosť.
Suma 1. rok riešenia - USD
Suma 2. rok riešenia - USD
Suma 3. rok riešenia 156 USD
Suma spolu 156 USD
 

↑hore↑

 
Názov projektu"The use of the methods of the projection of information systems in the preparation of the new methods and forms of the university "
Podporujúca inštitúciaWashington D.C. CORPORATION Incorporated under the Laws of the STATE OD OF DELAWARE
Názov programu/Identifikačné čísloWDSC/USA-07/09.10/01
Trvanie2007-2009
Hlavný riešiteľMašek Eduard, doc. Ing. CSc.
SpoluriešiteliaDoc. RNDr. Milan Lehotský, CSc., Doc. Ing. Igor Černák, PhD., PaedDr. Michal Rojček, Ing. Anna Kútna, Ing. Janka Majherová, Ing. Hedviga Ortančíková,
Spoluriešiteľská inštitúciaWyższa Szkoła Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Kętach, Kęty, Poľsko
Riešiteľská fakultaPedagogická fakulta
Anotácia / Cieľ projektuZákladným cieľom projektu bolo teoretické formulovanie vzdelávacieho systému v podobe projektu špeciálneho informačného systému. Naplnenie čiastkových cieľov spočívalo najmä vo formulácii systémov nových foriem vzdelávania v podmienkach katedry, fakulty a univerzity a návrhy ich postupnej realizácie.
Suma 1. rok riešenia - USD
Suma 2. rok riešenia - USD
Suma 3. rok riešenia 153 USD
Suma spolu 153 USD
 

↑hore↑

 
Názov projektuChildren activities in the school clubs within the church school in Slovakia.
Podporujúca inštitúciaWashington D.C. CORPORATION Incorporated under the Laws of the STATE OD OF DELAWARE
Názov programu/Identifikačné čísloWDSC/USA-07/04.15/01
Trvanie2007-2009
Hlavný riešiteľKostelanský Alojz, PaedDr. ThLic. PhD.
Spoluriešiteliaprof. Krystyna Chalas, doc. PhDr. Valentína Trubíniová, CSc., doc. PhDr. Gabriela Gotthardová CSc., PaedDr. Mária Vargová, PhD., PaedDr. Beáta Murínová, PaedDr. Jana Mastišová, PhDr. Vladimír Littva, PhD., Doc. ThDr. Anton Adam, PhD., prof. Slawomír Mazur
Spoluriešiteľská inštitúciaKRAKOWSKA SZKOŁA WYŻSZA imienia Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Krokow, Poľsko
Riešiteľská fakultaPedagogická fakulta
Anotácia / Cieľ projektuCieľom projektu bolo skúmanie aktivít detských školských klubov popri cirkevných školách na Slovensku. V rámci projektu sa ponúkli učiteľom a vychovávateľom metodické materiály užitočné pre realizáciu mimoškolských aktivít v kluboch a vypracoval sa súbor didaktických hier pre detské školské kluby.
Suma 1. rok riešenia - USD
Suma 2. rok riešenia - USD
Suma 3. rok riešenia 153 USD
Suma spolu 153 USD
 

↑hore↑

 
Názov projektuCurrent Trends and Problems of Verbal Evaluation at Primary School.
Podporujúca inštitúciaWashington D.C. CORPORATION Incorporated under the Laws of the STATE OD OF DELAWARE
Názov programu/Identifikačné čísloWDSC/USA-07/07.09/01
Trvanie2007-2009
Hlavný riešiteľJablonský Tomáš, doc. PaedDr. PhD.
Spoluriešiteliaprof. PaedDr. PhDr. Martin Žilínek, PhD., PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD., PaedDr. Katarína Tišťanová, PhD. PaedDr- Zuznana Hollá, PhD., Doc. Alojz Kostelanský, PhD., PaedDr. Mária Vargová, PhD., PaedDr. Jozef Zentko, PhD., PaedDr. Miriam Uhrínová, PhD., Doc. PhDr. Jiřina Vaňková, CSc., PhDr. Vladimíír Littva, PhD., prof. Marian Nowak, Mgr. Jozef Púček, Mgr. Gabriel Fridrik, Doc. PhDr. Daniela Kolibová, PhD., prof. Dr. Hab. Miroslaw Babiarz, Szpringer Monika Dr., Laurmen-Jarzabek Edyta Mgr.,
Spoluriešiteľská inštitúciaAkademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego, Kielce, Poľsko
Riešiteľská fakultaPedagogická fakulta
Anotácia / Cieľ projektuNáplňou projektu bolo využiť vedecký potenciál PF KU v Ružomberku a identifikovať ciele, nástroje a metódy aplikácie slovného hodnotenia na prvom a druhom stupni škôl, s cieľom vytvorenia monografie a metodických materiálov so zameraním na túto problematiku (v elektronickej podobe) pre učiteľov ZŠ na prvom i druhom stupni a následnou realizáciou vzdelávacích modulov určených pre učiteľov ZŠ.
Suma 1. rok riešenia - USD
Suma 2. rok riešenia - USD
Suma 3. rok riešenia 277 USD
Suma spolu 277 USD
 

↑hore↑

 
Názov projektuEvolution of the media education at the 1st degree of the Primary School.
Podporujúca inštitúciaWashington D.C. CORPORATION Incorporated under the Laws of the STATE OD OF DELAWARE
Názov programu/Identifikačné čísloWDSC/USA-07/04.16/01
Trvanie2007-2009
Hlavný riešiteľKostelanský Alojz, PaedDr. ThLic. PhD.
Spoluriešiteliaprof. Krystyna Chalas, doc. PhDr. Valentína Trubíniová, CSc., PaedDr. Mária Vargová, PhD., PhDr. Vladimír Littva, PhD., prof. Slawomír Mazur, Mgr. Mária Házyová, PaedDr. Zuzana Jurčová, PaedDr. Miriam Uhrínová, PhD.
Spoluriešiteľská inštitúciaKRAKOWSKA SZKOŁA WYŻSZA imienia Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Krokow, Poľsko
Riešiteľská fakultaPedagogická fakulta
Anotácia / Cieľ projektuHlavným cieľom projektu bolo štúdium situácie týkajúcej sa výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov 1. stupni ZŠ v médiách. Riešitelia chceli poukázať na to, ako zosúladiť túto situáciu so Štátnym vzdelávacím programom a ponúknuť učiteľom v rámci implementácie mediálnej výchovy do školského vzdelávacieho procesu vhodné metodické pomôcky.
Suma 1. rok riešenia - USD
Suma 2. rok riešenia - USD
Suma 3. rok riešenia 150 USD
Suma spolu 150 USD
 

↑hore↑

 
Názov projektuField exercises as important part of education of zoology at pedagogy Faculties.
Podporujúca inštitúciaWashington D.C. CORPORATION Incorporated under the Laws of the STATE OD OF DELAWARE
Názov programu/Identifikačné čísloWDSC/USA-07/05.09/01
Trvanie2007-2009
Hlavný riešiteľBalážová Mária, RNDr. PhD.
SpoluriešiteliaRNDr. Micjal Baláž, PhD., Dr. Hab. Miroslaw Babiarz
Spoluriešiteľská inštitúciaAkademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego, Kielce, Poľsko
Riešiteľská fakultaPedagogická fakulta
Anotácia / Cieľ projektuProjekt sa zameral na skvalitnenie terénnych cvičení zo zoológie. Študenti si precvičili teoretické vedomosti o druhovej determinácii, ktoré dostali počas štúdia a osvojili si mnohé ekologické súvislosti podmieňujúce výskyt jednotlivých skupín v konkrétnych typoch biotopu. Mali možnosť druhy odchytávať a z bezprostrednej blízkosti pozorovať a získať tak zároveň konkrétne predstavy o tvoroch, ktoré dovtedy poznali len po teoretickej stránke.
Suma 1. rok riešenia - USD
Suma 2. rok riešenia - USD
Suma 3. rok riešenia 155 USD
Suma spolu 155 USD
 

↑hore↑

 
Názov projektuMolecular epidemiology of ehrlichiosis-anaplasmosis in Slovakia.
Podporujúca inštitúciaWashington D.C. CORPORATION Incorporated under the Laws of the STATE OD OF DELAWARE
Názov programu/Identifikačné čísloWDSC/USA-07/06.09/01
Trvanie2007-2009
Hlavný riešiteľStollárová Nadežda, m.prof. Doc. RNDr. CSc.
SpoluriešiteliaMVDr. Gabiela Hrkľová, PaedDr. Mária Nováková, RNDr. Mária Balážová, PhD. RNDr. Michal Baláž, PhD. Ing. Jozef Macko, PhD. Ing. Dana Blahútová, RNDR. Zuzana Žáčková, PhD., Doc. MVDr. Branislav Peťko, CSc.
Spoluriešiteľská inštitúciaParazitologický ústav SAV
Riešiteľská fakultaPedagogická fakulta
Anotácia / Cieľ projektuProjekt bol zameraný na zistenie výskytu a rozšírenia pôvodcu klieťami prenášanej zoonózy – ehrlichiózy-anaplasmózy v prírodných ohniskách, ako aj v ľudskej populácii v súvislosti s výskytom a premorenosťou jej špecifického prenášača (kliešťa obyčajného-Ixodes ricinus) vo vybraných modelových geografických oblastiach Slovenska s dôrazom na geomorfologickú, klimatickú a hospodársku rozmanitosť krajiny. Poukázal na rizikové oblasti dané ekológiou prenášača a rezervoárov v systéme karpatských a panónskych regiónov, zadefinoval rizikové skupiny obyvateľstva (profesné) a možné cesty prenosu nákazy na človeka.
Suma 1. rok riešenia - USD
Suma 2. rok riešenia - USD
Suma 3. rok riešenia 154 USD
Suma spolu 154 USD
 

↑hore↑

 
Názov projektuSocial Aspects of the Bioethic Conflicts.
Podporujúca inštitúciaWashington D.C. CORPORATION Incorporated under the Laws of the STATE OD OF DELAWARE
Názov programu/Identifikačné čísloWDSC/USA-07/04.13/01
Trvanie2007-2009
Hlavný riešiteľKošč Stanislav, doc. PhDr. ThDr. PhD.
Spoluriešiteliaprof. PhDr. Anna Žilová, PhD., PhDr. Vladimíra Antolová, PaedDr. Bohuslav Stupák, Ing. Martina Špániková, prof. Dr. Hab. Miroslaw Babiarz
Spoluriešiteľská inštitúciaAkademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego, Kielce, Poľsko
Riešiteľská fakultaPedagogická fakulta
Anotácia / Cieľ projektuCieľom projektu bolo zamerať pozornosť sociálnej práce na aktuálne bioetické konflikty, ako také, t.j. zhodnotiť súčasné konflikty a ich sociálne dôsledky. Celá úvaha vychádza z myšlienky, že "po ovocí môžme rozoznať zdravie stromu" - to sa týka aj otázky potratov, eutanázie, biotechnologických zásahov, prenatálnej diagnostiky, antikoncepcie a iných.
Suma 1. rok riešenia - USD
Suma 2. rok riešenia - USD
Suma 3. rok riešenia 154 USD
Suma spolu 154 USD
 

↑hore↑

 
Názov projektuStudy of the photocatalic characters of TiO2 for the decontaminated processes.
Podporujúca inštitúciaWashington D.C. CORPORATION Incorporated under the Laws of the STATE OD OF DELAWARE
Názov programu/Identifikačné čísloWDSC/USA-07/02.09/01
Trvanie2007-2009
Hlavný riešiteľKurucz, Ján, prof. Ing. PhD.
SpoluriešiteliaDoc. Ing. Pavol Glončák, PhD., Ing. Jaroslav Durdiak, PhD.
Spoluriešiteľská inštitúciaAkademia Wychowania Fizycznego, Katowice
Riešiteľská fakultaPedagogická fakulta
Anotácia / Cieľ projektuBol vykonaný základný výskum v oblasti chemickej ochrany so zameraním na štúdium a analýzu fyzikálno-chemických a toxických vlastností neštandardných chemických zlúčenín, ktoré môžu byť zneužité na teroristické účely, posudené možné spôsoby voči týmto chemickým toxickým látkam vo vzťahu k ich možnému teroristickému použitiu, navrhnuté optimálne vedecky zdôvodnené možnosti detekcie a efektívne spôsoby ich fyzikálnej alebo chemickej dekontaminácie, vytvorená databázu fyzikálnochemických a toxických vlastností týchto neštandardných chemických látok.
Suma 1. rok riešenia - USD
Suma 2. rok riešenia - USD
Suma 3. rok riešenia 151 USD
Suma spolu 151 USD
 

↑hore↑

 
Názov projektuTeaching of the Catholic Social Doctrine on the Universities.
Podporujúca inštitúciaWashington D.C. CORPORATION Incorporated under the Laws of the STATE OD OF DELAWARE
Názov programu/Identifikačné čísloWDSC/USA-07/04.12/01
Trvanie2007-2009
Hlavný riešiteľKošč Stanislav, doc. PhDr. ThDr. PhD.
SpoluriešiteliaPhDr. Martin Sumec PhD., PaedDr. Bohuslav Stupák, Ing. Martina Šspániková, Mgr. Lenka Štefáková, PhDr. Soňa Dvorská, PhDr. Irena Kamanová, PhD., Ing. Róbert Bílek, PhDr. Pavol Pukasj, Mgr. Peter Lysý, Dr. Hab. Jerzy Gocko, Pádraig Corkery BSc,
Spoluriešiteľská inštitúciaTeologická fakulta Trnavská univerzita, Katovicky Unywersytet Lubelski Jana Pawla II, Maynooth Pontifical University St. Patricś College
Riešiteľská fakultaPedagogická fakulta
Anotácia / Cieľ projektuV rámci postupného ústupu humanitných a spoločenských vied od povinných marxistických filozofických východísk ukazuje sa možnosť a i záujem študovať v rámci jednotlivých vied aj príslušné postoje Katolíckej cirkvi. Cieľom projektu bolo preskúmať zaradenie tohto predmetu v jednotlivých študijných programoch na univerzitách a vysokých školách v rámci celého Slovenska a na základe skúseností aj zo zahraničia boíla vytvorená ponuka istej optimalizácie tohto vzdelávania.
Suma 1. rok riešenia - USD
Suma 2. rok riešenia - USD
Suma 3. rok riešenia 151 USD
Suma spolu 151 USD
 

↑hore↑

 
Názov projektuWhole life education of teachers in grammar and elementary schools.
Podporujúca inštitúciaWashington D.C. CORPORATION Incorporated under the Laws of the STATE OD OF DELAWARE
Názov programu/Identifikačné čísloWDSC/USA-07/04.09/01
Trvanie2007-2009
Hlavný riešiteľStollárová Nadežda, m.prof. Doc. RNDr. CSc.
SpoluriešiteliaRNDr. Peter Kubatka, PhD., RNDr. Mária Balážová, PhD. PaedDr. Mária Nováková, Doc. RNDr. Dana Šubová, CSc., Dr. Stanislaw Cader,
Spoluriešiteľská inštitúciaWyższa Szkoła Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Kętach, Kęty, Poľsko
Riešiteľská fakultaPedagogická fakulta
Anotácia / Cieľ projektuJe známe, že rast zamestnanosti je založený na kvalifikovanej a flexibilnej pracovnej sile. Preto hlavným cieľom tohto projektu bolo zvýšenie rozsahu a kvality celoživotného vzdelávania učiteľov prostredníctvom stimulácie a financovania realizácie najmodernejších foriem vzdelávania (e-learning).
Suma 1. rok riešenia - USD
Suma 2. rok riešenia - USD
Suma 3. rok riešenia 151 USD
Suma spolu 151 USD
 

↑hore↑

 
Názov projektuCatechism and school religion education of mental handicaped children / Katechéza a školské vyučovanie náboženstva detí s mentálnym postihnutím
Podporujúca inštitúciaWashington D.C. CORPORATION
Názov programu/Identifikačné čísloWDSC/USA-07/09.09/01
Trvanie2007-2009
Hlavný riešiteľSkokanová Anna, PadDr. PhD.
SpoluriešiteliaBeáta Akimjaková, PaedDr. Peter Hanisko, PaedDr. Edita Tarajčáková, Ing. Vladimír Littva, PhDr., PhD. Jozef Jurina, PhDr., PaedDr., PhD. Juraj Valluš, Mgr.
Spoluriešiteľská inštitúciaAkademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego, Kielce, Poľsko
Riešiteľská fakultaPedagogická fakulta
Anotácia / Cieľ projektuKatechéza a náboženská výchova detí s mentálnym postihnutím prispieva k mnohostrannému rozvoju adresátov katechézy, zvlášť k rozvoju a upevňovaniu morálnych hodnôt, ktoré sú dôležité pre socializáciu jednotlivcov s mentálnym postihnutím. Porovnanie možností a úrovne poskytovanej náboženskej výchovy žiakov s mentálnym postihnutím na Slovensku a v Poľsku prispeje k skvalitneniu výchovného a socializačného procesu u týchto detí.
Suma 1. rok riešenia2.000 USD
Suma 2. rok riešeniax
Suma 3. rok riešeniax
Suma spolu2.000 USD
 

↑hore↑

 
Názov projektuCreation of Methodical Materials Concerning Problematics of Prevention and Elimination Social pathological Phenomena in Education / Prevencia a eliminácia sociálno-patologických javov v škole – tvorba metodických materiálov
Podporujúca inštitúciaWashington D.C. CORPORATION
Názov programu/Identifikačné čísloWDSC/USA-07/08.09/01
Trvanie2007-2009
Hlavný riešiteľJablonský Tomáš Doc. PaedDr. PhD.
SpoluriešiteliaŽilínek Martin prof., PhDr. PaedDr., PhD prof. ThDr. ICDr. Anton Fabian, PhD. PhDr. ThDr. Stanislav Košč, PhD. Gejdoš Miroslav PhDr. PaedDr., PhD Tišťanová Katarína PaedDr., PhD. Hollá Zuzana PaedDr., PhD. Kostelanský Alojz PaedDr., ThLic., PhD. Vargová Mária PaedDr., PhD. Zentko Jozef PaedDr. Uhrinová Miram PaedDr. Littva, Vladimír, PhDr., PhD. Vaňková, Jiřina, doc., PhDr., CSc. Kolibová, Daniela, PhDr. PhD. Kadučáková, Helena, PhDr., PhD. Jurina, Jozef, PhDr., PaedDr., PhD. Nowak, Marian, prof. Mihaľová, Monika, Mgr. Stanček, František, Mgr.
Spoluriešiteľská inštitúciaAkademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego, Kielce, Poľsko
Riešiteľská fakultaPedagogická fakulta
Anotácia / Cieľ projektuNáplňou projektu je identifikovať a riešiť aktuálne sociálno-patologické javy na v podmienkach edukácie (násilie, šikanovanie, týranie, drogy a pod.). Vypracovať preventívne programy s vybranými sociálno-patologickými javmi. Vytvoriť nástroje a metódy prevencie vybraných sociálnopatologických javov u žiakov ZŠ a SŠ, s cieľom vytvorenia metodických materiálov so zameraním na túto problematiku (v elektronickej podobe) pre učiteľov ZŠ a SŠ.
Suma 1. rok riešenia1.300 USD
Suma 2. rok riešeniax
Suma 3. rok riešeniax
Suma spolu1.300 USD
 

↑hore↑

 
Názov projektuSpecial consultancy of church schools and schol institutions for the mental handicaped children education / Odborné poradenstvo v sieti cirkevných škôl a školských zariadení pri výchove detí s mentálnym postihnutím
Podporujúca inštitúciaWashington D.C. CORPORATION
Názov programu/Identifikačné čísloWDSC/USA-07/04.11/01
Trvanie2007-2009
Hlavný riešiteľIng. Tarajčáková Edita
SpoluriešiteliaErika Nehrerová, PaedDr. Anna Skokanová, PaedDr. František Stanček, Mgr. Vladimír Littva, PhDr., PhD.
Spoluriešiteľská inštitúciaAkademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego, Kielce, Poľsko
Riešiteľská fakultaPedagogická fakulta
Anotácia / Cieľ projektuPoskytovanie odborného poradenstva v sieti cirkevných škôl a školských zariadení pri výchove detí s mentálnym postihnutím pomôže rodičom detí s mentálnym postihnutím riešiť problémy v bežnom živote, prispeje k zlepšeniu kvality života v budúcnosti ako aj ich začlenenia do spoločnosti.
Suma 1. rok riešenia2.000 USD
Suma 2. rok riešeniax
Suma 3. rok riešeniax
Suma spolu2.000 USD
 

↑hore↑

 
Názov projektuUsing Information Technologies in Foreign Language Teaching (FLIT) / Využívanie informačných tachnológií vo výučbe cudzích jazykov (FLIT)
Podporujúca inštitúciaWashington D.C. CORPORATION
Názov programu/Identifikačné čísloWDSC/USA-07/04.14/01
Trvanie2007-2009
Hlavný riešiteľKucík Štefan, PaedDr.
SpoluriešiteliaUhrinová Miriam, PaedDr. Heiser František, Doc. CSc. PaedDr. Kľusková Mykhaylyna, ThLic. Lalinská, Mária, Mgr. Jurina, Jozef, PhDr., PaedDr., PhD.
Spoluriešiteľská inštitúciaWyższa Szkoła Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Kętach, Kęty, Poľsko
Riešiteľská fakultaPedagogická fakulta
Anotácia / Cieľ projektuCieľom projektu je využívanie nových pedagogických metód využívajúcich informačné technológie vo vyučovaní cudzích jazykov na PF KU v Ružomberku. Nutnou podmienkov k naplneniu tohto cieľa je vytvorenie a vybavedie jazykového laboratória infomačnými technológiami súvisiacich a použiteľných vo vyučovaní cudzích jazykov. Následne, učitelia a lektori už nebudú nútení učiť v rôznych triedach, ale v špecializovanej multimediálnej jazykovej učebni. To vytvorí vhodné podmienky pre funkčné používanie moderných pedagogických metód vo vyučovacom procese cudzích jazykov.
Suma 1. rok riešenia2.000 USD
Suma 2. rok riešeniax
Suma 3. rok riešeniax
Suma spolu2.000 USD
 

↑hore↑